Regulamin

REGULAMIN

Szkoła narciarska i snowboardowa

BIESZCZAD.SKI BESTKAMP Wańkowa

 

 

 

 

REZERWACJA zajęć jest równoznaczna z  akceptacją regulaminu i oświadczenia szkoły Bieszczad.Ski BestKamp

Regulamin

 

§1 Definicje

 

1. Usługodawca – Szkoła Narciarska BestKamp, prowadzona przez firmę WeSki Maciej Barabasz z siedzibą ul. Zagórze 6c, 38-400 Krosno, NIP: 6842497435, REGON: 180615710. Adres strony internetowej: https://bieszczad.ski/stacja-narciarska/szkola-narciarska/ oraz www.bestkamp.pl

 

2. Lokal – za lokal przedsiębiorstwa uważa się biuro szkoły narciarskiej BestKamp Bieszczad.Ski na tereneie Stacji Narciarskiej Bieszczad.Ski w Wańkowej – Wańkowa 74.

 

3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

5. Usługobiorca – konsument lub przedsiębiorca, korzystający z usług szkoły.

 

6. Usługa – oznacza usługi oferowane usługobiorcom przez usługodawcę. Rozpoczynając od momentu rejestracji klienta w systemie, dokonania rezerwacji, przyporządkowania do odpowiedniej grupy lub instruktora, przekazania wszystkich potrzebnych informacji, aż do zakończenia szkolenia. Wszystkie informacje dostępne na stronie https://bieszczad.ski/stacja-narciarska/szkola-narciarska/

 

7. Lekcja – czas trwania usługi, jedna lekcja trwa 55 minut

 

8. Rezerwacja – możliwość zarezerwowania lekcji.

 

9. Zajęcia grupowe dla dzieci – zajęcia grupowe dla dzieci od 5 do 14 lat.

 

10. Formularz – formularz dostępny na stronie https://bieszczad.ski/stacja-narciarska/szkola-narciarska/ umożliwiający rezerwację.

 

11. Instruktor – pracownik Usługodawcy realizujący Usługę w imieniu Usługodawcy, lub podwykonawca.

 

12. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1. Rejestracji na zajęcia indywidualne lub wieloosobowe można dokonać poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej https://bieszczad.ski/stacja-narciarska/szkola-narciarska/.

Rezerwacji zajęć grupowych dla dzieci można dokonać za pomocą formularza dotyczącego zajęć grupowych.

Każda rezerwacja staje się aktualna po wpłacie zaliczki.

 

2. Klient lub opiekun prawny zgłasza się najpóźniej 15 min przed rozpoczęciem zajęć w biurze szkoły i opłaca wszystkie zarezerwowane zajęcia. w wyjątkowych przypadkach jest również możliwość płatności u instruktora po zajęciach, po wcześniejszym ustaleniu tego z biurem szkoły. w przypadku nie stawienia się w biurze szkoły 15 min przed czasem szkoła, ma prawo przyjąć, że lekcja się nie odbędzie i anulować ją.

 

3. Zajęcia rozpoczynają się w biurze szkoły, chyba że instruktor w porozumieniu z kursantem ustalą inaczej, ale musi o tym zostać powiadomione biuro. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

 

4. Klient przychodząc na zajęcia powinien być do nich należycie przygotowany. Musi posiadać odpowiedni, poprawnie ustawiony i sprawdzony sprzęt oraz mieć już ubrane buty narciarskie lub snowboardowe, oraz posiadać wcześniej wykupiony karnet na zajęcia.

 

5. Jedna lekcja trwa 55 minut, w przypadku dwóch lub większej ilości lekcji następujących bezpośrednio po sobie, długość ich trwania to wielokrotność 55 minut.

 

6. Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) lub faktycznego opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po zakończeniu zajęć.

 

7. Ze względu na szczególny rodzaj Usług, świadczenie rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym terminie. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia usługi to biuro szkoły.

 

8. Bieszczad.Ski BestKamp ma prawo zmienić instruktora prowadzącego, odwołać zajęcia, lub je przełożyć na inny termin z przyczyn niezależnych takich jak złe warunki pogodowe czy choroba pracownika, który miał prowadzić zajęcia.

 

9. CENA SZKOLEŃ NIE ZAWIERA OPŁATY ZA KORZYSTANIE z WYCIĄGÓW i WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU.

 

10. Usługodawca nie odpowiada za rezultat świadczonej Usługi, a za sposób jej wykonania.

 

11. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do zajęć i szkoleń z zakresu: narciarstwa – grupowych lub indywidualnych; snowboardu – grupowych lub indywidualnych; zajęć narciarskich i snowboardowych dla dzieci; ski tour;  każdych innych zajęć organizowanych i prowadzonych przez BestKamp Bieszczad.Ski jest podpisanie przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego oświadczenia zawartego w formularzu rezerwacyjnym na stronie, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią oraz treścią niniejszego regulaminu;

 

12. Uczestnik ma obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW i KL wykupionym  we własnym zakresie.

 

13. Na okres trwania zajęć/szkolenia na każdym Uczestniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej.

 

14. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w zajęciach i szkoleniach uzależnione jest od zaakceptowania warunków niniejszego regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do potwierdzenia zgody przez podpisanie właściwego oświadczenia, o których mowa powyżej.

 

15. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zajęć i szkoleń prowadzonych przez BestKamp Bieszczad.Ski, niezależnie od stopnia zaawansowania Uczestników. 

W razie istotnego naruszenia przez Uczestnika niniejszego regulaminu, BestKamp Bieszczad.Ski ma prawo przerwać szkolenie w trybie natychmiastowym bez konieczności zwrotu uiszczonej przez uczestnika opłaty za szkolenie. Wszelkie koszty wynikające z rozwiązania umowy z tego tytułu zawartej pomiędzy Uczestnikiem a BestKamp Bieszczad.Ski obciążają Uczestnika.

 

19. BestKamp Bieszczad.Ski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

§3 Zajęcia grupowe dla dzieci: AKADEMIA BIESZCZADZKIEGO RYSIA

 

1. Rezerwacji zajęć (dot. zajęć grupowych) oraz rejestracji (dot. zajęć indywidualnych i wieloosobowych) można dokonać za pomocą formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej https://bieszczad.ski/stacja-narciarska/szkola-narciarska/.  Po rejestracji użytkownika można dokonać rezerwacji zajęć osobiście w biurze szkoły, telefonicznie, drogą mailową wysyłając maila na adres: szkolka@bieszczad.ski. Niezależnie od tego w jaki sposób będzie dokonywana rezerwacja, to kursant lub jego opiekun prawny musi przejść formularz rezerwacji oraz zaakceptować regulamin oraz oświadczenie podpisując się pod nim.

 

2. w pierwszym dniu rodzic lub opiekun zgłasza się do biura szkoły BestKamp Bieszczad.Ski przynajmniej 15 min przed wyznaczoną godziną i wnosi pełną opłatę za wybrany kurs.

 

3. Dziecko na czas zajęć zostanie ubrane w kolorową koszulkę. Koszulkę należy zwrócić po każdych zajęciach instruktorowi lub w biurze szkoły. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie obciążony kwotą 100zł (kara umowna) w przypadku zgubienia koszulki.

 

4. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia dzieci najpóźniej 15 min przed zajęciami i odebrania dziecka punktualnie o ustalonej godzinie. W razie spóźnienia nie Usługodawca nie może zagwarantować możliwości natychmiastowego dołączenia do zajęć oraz zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas szkolenia. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są zapewnić opiekę dziecku do czasu przekazania go pod opiekę instruktora. Dzieci muszą być ubrane w buty narciarskie, i mieć przygotowany i sprawdzony sprzęt.

 

Wszystkie dzieci, obowiązkowo muszą posiadać kask, narty, opcjonalnie kijki, odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych ubiór, nieprzemakalne rękawiczki, gogle lub okulary, skipass na czas szkolenia.

 

5. Rodzice są zobowiązani podać działający numer kontaktowy do osoby, która będzie w pobliżu i opiekuje się dzieckiem oraz do udzielenia prawdziwych informacji o dziecku, o których mowa w niniejszym regulaminie.

 

Dokładny opis zajęć grupowych AKADEMIA BIESZCZADZKIEGO RYSIA znajduje się na stronie internetowej https://bieszczad.ski/stacja-narciarska/szkola-narciarska/

 

§ 4 Obowiązki Uczestnika przed przystąpieniem do kursu 

i stan zdrowia Uczestnika

 

1. Uczestnik, który zamierza przystąpić do kursu, nie może znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych używek, powinien być osobą zdrową fizycznie i psychicznie, a jego sprawność psychomotoryczna nie może być ograniczona przez żadne czynniki. Przystąpienie do zajęć równoznaczne jest z oświadczeniem przez uczestnika, iż jego samopoczucie oraz stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w zajęciach i szkoleniach BestKamp Bieszczad.Ski, a także z przyjęciem przez uczestnika za to odpowiedzialności . Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem – mogą przystąpić do zajęć i szkolenia tylko po o trzymaniu zgody lekarza na uprawianie w/w sportu wysokiego ryzyka. Uzyskanie tejże zgody leży w gestii uczestnika. Uczestnik nie jest zobligowany do okazania organizatorowi kursu dokumentu potwierdzającego zgodę lekarza. BestKamp Bieszczad.Ski nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestnika powstałe w trakcie zajęć wynikające z jego samopoczucia, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, a także obniżonej sprawności psychomotorycznej. Powyższe postanowienia dotyczą także rodziców i opiekunów nieletnich Uczestników.

 

2. Instruktor odmawia prowadzenia lekcji w przypadku gdy zauważy, że z dużym prawdopodobieństwem kursant jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), a także gdy jego zachowanie z jakichkolwiek względów zagraża bezpieczeństwu uczestnika i innych osób – w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 

3. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez Uczestnika będącego w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez Instruktora ćwiczeń oraz nie przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć, w tym przykładowo regulaminu stoku, odpowiada wyłącznie Uczestnik.

4. Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji dla osób niepełnosprawnym o obniżonym stopniu trudności. W takim przypadku konieczne jest wyjątkowo szczegółowe poinformowanie BestKamp Bieszczad.Ski o stanie zdrowia kursanta i ścisłe przestrzeganie niniejszego regulaminu. Obecność opiekuna osoby niepełnosprawnej na zajęciach jest obowiązkowa. Instruktorzy nie posiadają specjalistycznego szkolenia w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zdolność uczestnika do udziału w zajęciach ocenia sam uczestnik lub jego opiekun i ponosi za to pełną odpowiedzialność. Niepełnosprawny uczestnik obowiązany jest korzystać z kasku ochronnego bez względu na wiek. Na prośbę uczestnika lub jego opiekuna zajęcia mogą zostać w każdej chwili przerwane. Niepełnosprawny Uczestnik i jego opiekun przed przystąpieniem do zajęć powinni skonsultować się z lekarzem – mogą przystąpić do zajęć i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza na uprawianie w/w sportu wysokiego ryzyka. Uzyskanie tejże zgody leży w gestii uczestnik i jego opiekuna. Uczestnik nie jest zobligowany do okazania organizatorowi kursu dokumentu potwierdzającego zgodę lekarza.

 

5. Uczestnik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem miejsca, w którym odbywają się zajęcia.

 

6. Przed przystąpieniem do kursu i szkolenia Uczestnik zobowiązany jest przekazać Instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności jazdy na nartach  lub snowboardzie, stanu zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej, a także wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na przebieg zajęć i szkoleń prowadzonych przez BestKamp Bieszczad.Ski, w szczególności zaś rodzice i opiekunowie nieletnich Uczestników są zobowiązani do podania bieżących informacji o stanie zdrowia oraz predyspozycjach Uczestnika przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez Instruktora.

 

7. Udział we wszystkich zajęciach i szkoleniach organizowanych przez BestKamp Bieszczad.Ski zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka i nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe Uczestników wynikające z uczestnictwa w kursie i szkoleniu, a organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym.

 

8. BestKamp Bieszczad.Ski nie odpowiada za szkody na osobie i mieniu powstałe na skutek wadliwości sprzętu uczestnika i nieprawidłowego jego doboru. Instruktorzy nie sprawdzają sprzętu uczestnika przed zajęciami.

 

§ 5 Obowiązki Uczestnika w trakcie zajęć

 

Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do:

a. niezwłocznego informowania Instruktora w toku zajęć o każdej zmianie okoliczności wskazanych w § 3 niniejszego regulaminu, a także o wszelkich problemach ze sprzętem, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestnika

b. wykonywania w trakcie zajęć wyłącznie poleceń zleconych przez Instruktora prowadzącego dane zajęcia; Uczestnik może również przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń demonstrowanych przez Instruktora odmówić ich wykonywania. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie i mieniu w przypadku nie wykonania przez Uczestnika ćwiczenia zgodnie z jego wskazówkami

c. niezwłocznego zgłaszania, jeśli z jakiegokolwiek powodu chciałby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia, niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć lub warunków panujących w miejscu ich prowadzenia

 

§ 6 Bezpieczeństwo Uczestnika oraz postępowanie w razie wypadku

 

1. w celu zapewnienia Uczestnikowi najpełniejszego bezpieczeństwa, zobowiązuje się on do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zaś zobowiązuje się on do przestrzegania wszelkich instrukcji i poleceń wydawanych przez Instruktora.

2. Każdy Uczestnik, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności informując o tym niezwłocznie Instruktora, sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

3. Na Uczestniku, w razie wystąpienia wypadku ciąży obowiązek podania szczegółowego opisu zdarzenia, podjętych przez niego czynności oraz podania swoich danych osobowych.

4. Dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor odmawia udzielenia szkolenia w przypadku braku kasku ochronnego u osoby poniżej 16 roku życia. Szkoła BestKamp Bieszczad.Ski zdecydowanie rekomenduje noszenie kasku KAŻDEMU uczestnikowi, gdyż jego brak może skutkować powstaniem poważnego urazu, a nawet śmiercią uczestnika. Za skutki braku używania kasku ochronnego przez osobę, która ukończyła 16 lat, odpowiada uczestnik lub jego opiekun prawny.

5. Uczestnik powinien przestrzegać ponadto następujących zasad:

– należy poruszać się z prędkością, która umożliwia bezpieczne zatrzymanie się,

– nie wolno zajeżdżać drogi innym narciarzom lub snowboardzistom, pierwszeństwo mają osoby znajdujące się poniżej,

– podczas wyprzedzania innych trzeba zachować bezpieczną odległość,

– należy zatrzymywać się w miejscu bezpiecznym i widocznym dla innych – na boku trasy,

– nie wolno podchodzić lub schodzić ze stoku środkiem trasy,

– należy zwracać uwagę na znaki, a w razie wątpliwości co do ich znaczenia – zapytać Instruktora,

– nie należy siadać na stoku.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

 

1. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy i na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Usługodawcę. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Usługobiorcy mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest WeSki Maciej Barabasz NiP 6842497435, Ul. Zagórze 6c, 38-400 Krosno

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności

Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2022 roku

 

 

Oświadczenie

 

 

Oświadczenie uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika

 

Oświadczam, iż szczegółowo zapoznałem się z treścią Regulaminu Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej BestKamp Bieszczad.Ski, nie mam w związku z tym żadnych pytań ani wątpliwości, a ponadto wyrażam świadomą zgodę na udział osoby zarejestrowanej o imieniu i nazwisku uczestnika podanego w formularzu,
w zajęciach/szkoleniu organizowanych przez szkołę BestKamp Bieszczad.Ski.

 

Oświadczam ponadto, iż jestem w pełni świadomy, iż udział w zajęciach, szkoleniach i ski tour organizowanych przez Szkołę BestKamp Bieszczad.Ski, oraz korzystanie z wyciągu taśmowego zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka. Ryzyko to związane jest między innymi z możliwością wystąpienia błędu uczestnika lub osób trzecich znajdujących się na stoku/trasie, ale też z działaniem nieprzewidywalnych sił natury, ryzykiem nagłej zmiany pogody, niezależnymi od BestKamp Bieszczad.Ski warunkami na stoku/trasie, wadliwością sprzętu uczestnika.  Nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu uczestnika. Uczestnik lub jego opiekun prawny obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania instruktorowi, jeśli z jakiegokolwiek powodu chcieliby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia, niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć albo niezadowolenia z warunków panujących w miejscu odbywania się zajęć, szkoleń. Oświadczam, iż po stronie uczestnika nie zachodzą żadne przeciwskazania do udziału w szkoleniu/kursie, w tym jakiekolwiek problemy zdrowotne, obniżenie sprawności psychomotorycznej, a także inne przeciwwskazania, o których mowa w Regulaminie.

……………………….……………………………………………………………………….

data i czytelny podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WESKI MACIEJ BARABASZ z siedzibą w Krośnie, ul. Zagórze 6c, numer NIP 684 24 97 435, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych na umowie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. Będą one udostępniane odbiorcom danych tylko w przypadkach dopuszczalnych prawem – w szczególności, gdy jest to konieczne do realizacji usługi turystycznej ( Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej, towarzystwom ubezpieczeniowym – ubezpieczenia, obiektom noclegowym, firmom transportowym, system sms, szkolenia VDWS, PZKite, SITS i SITN-PZN).
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa.
 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 5. Zakres przetwarzanych danych – Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
  imię i nazwisko, data urodzeni, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 9. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”). W przypadku, gdy zechcą Państwo wycofać swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres: biuro@bestkamp.pl.
 10. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.